Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Szczegóły rekrutacji można poznać na specjalnej platformie internetowej, gdzie prowadzony jest również nabór. Zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie dziecka do placówki odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje żłobek w danym roku szkolnym.

Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy, którzy jeszcze takiej karty nie posiadają, mogą złożyć wnioski o ich wydanie w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego.

Wydział spraw społecznych publikuje już szczegółowe zasady rekrutacji do żłobków wraz z kryteriami i punktami rekrutacyjnymi.

W Gorzowie są cztery żłobki miejskie prowadzone przez miasto. Jest w nich ponad 400 miejsc. Do tego dochodzi siedem żłobków niepublicznych z ok. 160 miejscami oraz kluby dziecięce.

Wykaz placówek opieki nad dziećmi do lat 3 można znaleźć TUTAJ

Nowe zasady rekrutacji do żłobków

Poniżej zasady rekrutacji wraz z punktacją i wymaganymi dokumentami

  1. Wielodzietność rodziny dziecka: 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt. Oświadczenie o wielodzietności; Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu
  2. Niepełnosprawność w rodzinie: Jedna osoba w rodzinie – 15 pkt, więcej niż jedna osoba – 20 pkt. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności - do wglądu
  3. Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca: jeden rodzic – 10 pkt; obydwoje rodziców – 20 pkt; samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt.            Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
  4. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie: 12 pkt,  oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):·prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;·prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;·prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;·prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;·zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności; akt zgonu
  5. Obydwoje rodziców/samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym: 8 pkt. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu; zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie (aktualny wydruk z CEiDG) - do wglądu
  6. Rodzina zastępcza: 5 pkt. Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
  7. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki: rodzeństwo – 14 pkt; każde kolejne dziecko – 3 pkt. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
  8. Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.: jeden rodzic – 5 pkt; obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt. Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
  9. Trudna sytuacja socjalno-bytowa rodzica/rodziców: 3 pkt. Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu); świadczenia pieniężne: zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy; zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie; pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki; świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach; wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd; świadczenia niepieniężne: praca socjalna; bilet kredytowy; składki na ubezpieczenie zdrowotne;składki na ubezpieczenie społeczne; pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie; sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne;·interwencja kryzysowa;·schronienie; posiłek; niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;·mieszkanie chronione; pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.